2020

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dotację celową z Urzędu Miasta Łodzi. Otrzymana kwota dotacji 270.000,00 zł. Dotacja przeznaczona zostanie na  „Remont  ogrodzenia Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w zakresie II etapu prac”

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe w celu nadania nowych funkcji społecznych w obiektach należących do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi” -Termomodernizacja domu parafialnego przy ul. Piotrkowskiej 283.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Łączna kwota dofinansowania 773.188,53 zł w tym:
współfinansowanie z UE w kwocie nieprzekraczającej 706.677,68 zł
– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 66.510,85 zł