1/2012 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Ogłoszenia do prasy dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu pt. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi oraz nadzór autorski nad tymi pracami.

 

Zamawiający i jego siedziba:

Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Mateusza w Łodzi Ul. Piotrkowska 283 90 – 457 Łódź

Przedmiot zamówienia

1 emisja w dzienniku ogólnopolskim ogłoszenia według załączonego wzoru w wymiarze nie mniejszym niż 100×210 mm; czarno białe. Ogłoszenie musi zawierać logotypy obowiązujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zapytania i wyjaśnienia

Wszelkie zapytania co do treści niniejszego ogłoszenia można zgłaszać mailem beatahs@mateusz.org.pl i beatahs@wp.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Kryteria oceny oferty

Cena

Termin składania i sposób składania ofert:

7 marca 2012 r. godzina 9:00 mailem beatahs@mateusz.org.pl i beatahs@wp.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Termin i miejsce otwarcia ofert:

7 marca 2012 r. godzina 9:30 w siedzibie zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

9 marca 2012

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Wzór treści ogłoszenia do wyceny:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu pt. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi oraz nadzór autorski nad tymi pracami.

 

Zamawiający i jego siedziba:

Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Mateusza w Łodzi Ul. Piotrkowska 283 90 – 457 Łódź

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie prac projektowych jest wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i prac restauracyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi w oparciu o wymogi określone w SIWZ i załącznikach. Przedmiotem zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego jest pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami prawa na warunkach opisanych w projekcie umowy podczas realizacji prac restauratorskich i modernizacyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi. SIWZ wraz z załącznikami, zawierająca szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego http://www.mateusz.org.pl/Dofinansowanie.html

Zapytania i wyjaśnienia

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie 7 dni od jej opublikowania mailem beatahs@mateusz.org.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg

Kryteria oceny oferty

Cena

Termin składania i miejsce składania ofert:

23 marca 2012 r. godzina 12:00 w siedzibie zamawiającego Sekretariat

Termin i miejsce otwarcia ofert:

23 marca 2012 r. godzina 12:30 w siedzibie zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

4 miesiące od zawarcia umowy o prace projektowe 1 IX 2012 r. – 31 grudnia 2013 r. dla nadzoru autorskiego.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.

Pliki do pobrania