4/2012 – ZAPYTANIE OFERTOWE W ŁODZI

W związku z przyznaniem Parafii dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych na projekt pod nazwą „ Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad tymi pracami. Prace trwać będą od września 2012 do grudnia 2013 roku

 

Termin składania oferty upływa w dniu 30 lipca 2012 r. do godz. 12.00.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, w oparciu o cenę oraz posiadane doświadczenie.

Waga kryterium– ilość punktów

  • Cena za sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru 90
  • Doświadczenie 10
  • Razem 100

Prosimy o dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających przygotowanie do zawodu, dokumentów potwierdzających możliwość nadzorowania prac w obiektach zabytkowych, aktualne potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W Parafii można zapoznać się z zakresem prac i dokumentacją we wcześniej ustalonych godzinach. Oferta cenowa jest to wypełniony kompletnie załączony dokument.

Pliki do pobrania