2/2013 – OGŁOSZENIE NA WYBÓR WYKONAWCY ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTARCZENIA I MONTAŻ TABLICY PAMIĄTKOWEJ ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Termin realizacji zamówienia: 11 grudnia 2013r.

Termin złożenia oferty: do 3 grudnia 2013 r. do godziny 12:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Hejman-Soczyńska (tel. 513100698)

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć do dnia 03.12.2013 r. do godz. 12:00 w siedzibie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza przy ul. Piotrkowskiej 283, 90-457 Łódź, Kryterium wyboru: cena 100%