5/2012 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Ogłoszenia do prasy dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i modernizacyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.

Zamawiający i jego siedziba:

Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Mateusza w Łodzi ul. Piotrkowska 283 90 – 457 Łódź

Przedmiot zamówienia

1 emisja w dzienniku ogólnopolskim ogłoszenia według załączonego wzoru w wymiarze nie mniejszym niż 100×210 mm; pełny kolor. Prosimy o przygotowanie wyceny dla wydania codziennego i weekendowego.

Ogłoszenie musi zawierać logotypy obowiązujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zapytania i wyjaśnienia

Wszelkie zapytania co do treści niniejszego ogłoszenia można zgłaszać mailem beatahs@mateusz.org.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe

Kryteria oceny oferty

Cena

Termin składania i sposób składania ofert:

03.09.2012 r. godzina 9:00 mailem beatahs@mateusz.org.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Termin i miejsce otwarcia ofert:

03.09.2012 godzina 9:15, siedziba zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

W przeciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.