2/2012 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM – prace projektowe

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla projektu pt. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi oraz nadzór autorski nad tymi pracami.

 

Zamawiający i jego siedziba:

Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Mateusza w Łodzi ul. Piotrkowska 283, 90 – 457 Łódź

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w zakresie prac projektowych jest wykonanie kompleksowej budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i prac restauracyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi w oparciu o wymogi określone w SIWZ i załącznikach.

Przedmiotem zamówienia w zakresie nadzoru autorskiego jest pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami prawa na warunkach opisanych w projekcie umowy podczas realizacji prac restauratorskich i modernizacyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi. SIWZ wraz z załącznikami, zawierająca szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego http://www.mateusz.org.pl/Dofinansowanie.html

Zapytania i wyjaśnienia:

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie 7 dni od jej opublikowania mailem: beatahs@mateusz.org.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg

Kryteria oceny oferty:

Cena

Termin składania i miejsce składania ofert:

23 marca 2012 r. godzina 12:00 w siedzibie zamawiającego Sekretariat

Termin i miejsce otwarcia ofert:

23 marca 2012 r. godzina 12:30 w siedzibie zamawiającego

Termin wykonania zamówienia:

4 miesiące od zawarcia umowy o prace projektowe

1 września 2012 r. – 20 listopada 2013 r. dla nadzoru autorskiego.

Informacje dodatkowe:

Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu “Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.