6/2012 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i modernizacyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.

Zamawiający i jego siedziba:

Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Mateusza w Łodzi ul. Piotrkowska 283, 90 – 457 Łódź

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane – Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i modernizacyjnych zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi.

Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do wykonania w szczególności:

 • renowacji tynków elewacji kaplicy Mateusik,
 • uszczelnienia witraży kaplicy Mateusika poprzez montaż dodatkowego przeszklenia,
 • poprawa ogrzewania w kościele polegająca na wymianie ogrzewania parowego na pierwotnie istniejące nadmuchowe ciepłym powietrzem, rozprowadzonym kanałami oraz wodne w niszach okiennych pod balkonami,
 • węzła CO w piwnicy kościoła,
 • wymiany posadzki z zachowaniem istniejącego rysunku,
 • pętli indukcyjnej pozwalającej osobom niedosłyszącym na uczestnictwo w nabożeństwach i koncertach,
 • zabezpieczenia organów na czas remontu,
 • uszczelnienia witraży kościoła poprzez montaż dodatkowego przeszklenia,
 • sanitariatu dla osób niepełnosprawnych przy schodach pomiędzy kościołem a zakrystią,
 • uzupełnienia fragmentu stropu absydy i polichromii,
 • ocieplenia stropu kościoła,
 • montażu systemu kamer zabezpieczających obiekt kościoła.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierająca szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego http://www.mateusz.org.pl/Dofinansowanie.html

Zapytania i wyjaśnienia

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie 10 dni od jej opublikowania mailem beatahs@mateusz.org.pl lub faksem Faks: 42 6846672 wew. 0

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg niepubliczny

Kryteria oceny oferty

Cena

Termin składania i sposób składania ofert:

02.10.2012 r. godzina 12:00 w siedzibie zamawiającego

Termin i miejsce otwarcia ofert:

02.10.2012 r. godzina 12:15 w siedzibie zamawiającego

Termin wykonania zamówienia

23.10.2012r. – 12.11.2013 r.

Wadium

20 tys. zł

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach realizacji projektu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko – Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych.