1/2021 – OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na   „ Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz remontowe w celu nadania nowych funkcji społecznych w obiektach należących do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi – Termomodernizacja domu parafialnego przy ul. Piotrkowskiej 283”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna

 

Pisemne oferty należy składać na adres Zamawiającego nie później niż do 5 marca 2021 r. do godziny 11:00. Oferty przyjmowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 -13:00 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5 marca 2021 o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.   Przystępujący do przetargu obowiązany jest zapoznać się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załączonymi dokumentami.

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 5.03.2021

Protokół Komisji Przetargowej z dnia 12.03.2021

Protokół – wybór inspektora nadzoru z dnia 25.03.2021